Marlon Teixeira by Terry Richardson

(via Poison Paradise and Terry’s Diary)